Handledning enskilt och i grupp

   

Vi erbjuder processorienterad och behovsrelaterad handledning. Grundläggande metodik och förhållningssätt är i stort sett desamma vid enskild handledning som för grupper. Samtalet, dialogen är den självklara grunden i båda fall, men i konkreta handledningssituationer kan det även handla om icke verbal kommunikation, förhållningssätt och beteenden.
I det praktiska arbetet är grupphandledning betydligt mer komplex och innefattar även gruppdynamiska aspekter. Både möjligheter och svårigheter kan öka vid grupphandledning. Handledarrollen kan upplevas olika i de båda fallen eftersom man i grupp deltar på ett mer växlande sätt i den pågående dialogen.

Se även under avsnitten omställning,   coaching och grupputveckling/konflikthantering.

Mål/Syfte

Huvudsyftet med handledningen är att stödja och underlätta fullgörandet av ålagda arbetsuppgifter. När det gäller personer som har till uppdrag att arbeta med andra blir en huvuduppgift att hjälpa till att hantera konkreta fall och arbetssituationer där mötet med klienter står i centrum. Hur man hanterar det specifika mötet med klienter är då centralt, liksom ibland även frågeställningen hur man relaterar till andra överhuvudtaget, inklusive arbetskamrater och ledning.

Metodik

Samtalet är som nämnts ovan grunden i metodiken. Olika tekniker och metoder kan komma att användas då behov finns av att tydliggöra egna beteenden, förhållningssätt och värderingar mm hos den/de som handleds. Metoder som kan komma att användas är bland annat: Upplevelseorienterade och symbolorienterade tekniker av insiktsskapande karaktär; Metoder för att underlätta kommunikation, inte sällan specifikt med syftet att hantera icke verbal kommunikation; Metoder med syfte att upptäcka kommunikationsmönster samt förbättra gruppklimat och interaktion; Metoder av pedagogisk karaktär med syfte att lära ut nya förhållningssätt, beteenden och arbetssätt. I enstaka fall kan rollspelstekniker från psykodrama och/eller gestaltterapi komma att användas.
En mer konkreta metodorienterad exempelbeskrivning är: Gestaltorienterade tekniker; Uttryckande konst- drama- och psykodramarelaterade tekniker; NLP-baserade tekniker; Tekniker grundade på problembaserat lärande.

Värderingar/praktik /effekter/mål

God handledning är viktig när man arbetar med människor. Vi ser handledningen som själva ankaret i arbete med personal och/eller ledning. Handledning bör, för att fylla sitt syfte vara så heltäckande som möjligt. Den överlappar därför till andra personalstödjande insatser såsom personalutveckling, ledningsutveckling, personalrörlighet, förändringsarbete, omvärldsorientering mm.
Personalgrupper och personer är olika. Välfungerande grupper/personer med bra arbetsklimat kan fokusera betydligt mer konkret på behovet av att få stöd och underlätta ett redan välfungerande arbete medan grupper och enskilda som inte fungerar så väl kan behöva få betydligt mer hjälp till förändring.
Om handledning är bra påverkar den ofrånkomligen om än i olika grad den/de handleddas arbetssituation, förhållningssätt, värderingar och beteenden. Även självuppfattning, egna beteenden och relationen till andra påverkas. God handledning är inte bara stödjande och stimulerande utan också förändrande. Den innehåller även pedagogiska inslag som kan vara av traditionell typ med tydlig kunskapsförmedling, men minst lika ofta finns ett lärande som vävs in i arbete och dialog på ett sätt så att inlärningen är mer indirekt och ibland även sker på en halvmedveten eller undermedveten nivå.

Handledaren

Handledaren hjälper till att belysa problem och att hitta lösningar, dels på konkreta problem, men också på grunden till att problem uppstår. I den mån det är möjligt att förebygga problem genom att hjälpa till att ändra på beteenden och förhållningssätt och/eller att tillägna sig nya arbetsredskap och metoder så ges hjälp med detta. En god handledare ska kunna skapa trygghet och ett bra klimat. Han/hon ska också genom sitt sätt att kommunicera kunna styra samtalet och skeendet i den riktning som behövs för att hjälpa den/de handledda att göra nya upptäckter, hitta lösningar och förbättra sin kommunikation. I enskild handledning är handledaren ganska aktiv i interaktionen med den som handleds och utgör ett personligt bollplank. I grupp bör handledaren i stället oftast utgöra en tydlig men diskret stödjepunkt som från sin fristående position hjälper gruppen att arbeta fokuserat och som kan göra det möjligt att kommunicera och upptäcka sådant som annars döljs av befintliga beteendemönster och rådande gruppkultur. I grupphandledning interagerar handledaren mer sällan personligen med de handledda på det sätt som är ofrånkomligt i enskild handledning. I stället stimulerar han/hon interaktion i gruppen på ett konstruktivt sätt med frågor och kommentarer.
En medveten kommunikation av det slag som våra handledare erbjuder kräver gedigen kunskap, självkännedom, erfarenhet och 100% ig närvaro under pågående handledningsarbete.

Erbjudna konsulter

De handledningskunniga konsulter som Samtalspartner erbjuder har alla en bakgrund och erfarenhet som gör att de lever upp till de krav som nämnts ovan och den handledning de förmedlar utförs i enlighet med dessa. Grundsyn och förhållningssätt har stora likheter hos samtliga. Samtidigt tillför också var och en metodkunskap och erfarenhet som ger en mycket bra bredd.

Kriser

Våra konsulter är vana vid att samarbeta, vilket gör att vid behov två eller flera kan gå in tillsammans i särskilt krävande uppdrag eller då krislägen uppstår. Samtliga har vana vid krisarbete och också långvarig erfarenhet av arbete med individuell terapeutisk behandling. Vid behov kan därför om så krävs kvalificerat enskilt stöd till personal och/eller ledning erbjudas. Vi har ofta möjlighet att gå in snabbt med inledande akuta åtgärder. Vid större krissituationer som kräver fler konsulter behövs ibland en längre framförhållning. Beroende på en krissituations natur och omfattning kan vi vid behov tillsammans med arbetslagets övriga konsulter ge hjälp även när stöd behövs på organisationsnivå.

Genomförande och ramar

Vi arbetar som nämnts behovsorienterat och ser flexibilitet, behovs- och situationsanpassning som en ”metod” i sig som är en viktig del av yrkeskunnandet.

Inledande bedömning och kontrakt

Inför alla uppdrag som vi ombedes genomföra gör vi en inledande bedömning av behoven. Denna görs i samråd med klienten vid enskild handledning och vanligen i samråd med gruppen vid grupphandledning. I båda fallen samråds även med uppdragsgivare/ledning. Därefter gör vi ett kontrakt / överenskommelse med klient eller grupp som sedan förankras med uppdragsgivare/ledning. Har den inledande behovsbedömningen vid grupphandledning gjorts med ledning/uppdragsgivare så förankras den sedan hos gruppen vid uppdragets inledning.
I enskilda fall händer det att klienten själv har ansvar för uppdraget och då samråds endast med denne.
Kontraktet innefattar tid per handledningstillfälle samt frekvens och omfattning/tidsutsträckning. Överenskommelse om ev extrainsatser vid krislägen kan ibland ingå.

Tystnadsplikt

Vid grupphandledning överenskoms om ömsesidig tystnadsplikt så att personliga förhållanden som kommer upp under handledningens gång inte lämnas ut utanför gruppen. Vår egen tystnadsplikt är en självklarhet. Vår tystnadsplikt gäller naturligtvis även för förhållanden som delgivits oss i förtroende av uppdragsgivare/ledning

Återrapportering

Kontraktet kan också innefatta krav på utvärdering och återrapportering till uppdragsgivare. Vid återrapportering till uppdragsgivare beaktas naturligtvis sekretessbehov och en rapport görs alltid i samråd med enskild klient och nästan alltid i samråd med en handledd arbetsgrupp. En rapport som inte görs i samråd med en arbetsgrupp blir av etiska skäl mycket översiktlig.

Lojalitetsfrågor

Att genomföra uppdrag i lojalitet med uppdragsgivarens behov av personalstöd, goda arbetsrutiner och ett bra arbetsklimat är självklart vår huvuduppgift. På det personliga planet är av integritetsskäl lojaliteten i det praktiska handledningsarbetet mycket starkt kopplad till klient/ handledningsgrupp. Inga ”hemliga agendor” kan t ex accepteras där ledning eller uppdragsgivare kräver att vi styr eller påverkar utifrån andra behov än dem vi som yrkespersoner ser att vi behöver hjälpa till med och/eller som ingår i ett öppet kontrakt. Denna lojalitets problematik kan även bli aktuell i samband med avrapportering. Det bör framhållas att vår tystnadsplikt gäller åt båda håll, dvs både för förhållanden som kommer upp under handledningen och för förhållanden som delgivits oss av uppdragsgivare/ledning.

Utvärdering och ny bedömning

När kontraktstiden går ut görs en utvärdering och ny bedömning av situationen och av hur man bör gå vidare efter uppdragets slut. Utvärderingen börjar ofta inledas när en tid återstår av pågående kontrakt. Den är vanligen ganska informell, men kan vara formaliserad t ex i enkätform.
Om behov finns av förlängda insatser diskuteras detta och ett nytt kontrakt kan då upprättas. Om behov finns av andra åtgärder rekommenderar vi dessa och försöker om möjligt hjälpa till att hitta det stöd och den hjälp som kan komma att behövas. Ibland arbetar vi med tillsvidarekontrakt. Detta utvärderas då regelbundet.

Eventuella krav för genomförande

En grundsten i vår bedömning är naturligtvis hur vi ser på behovet av insatserna och om vi ser att vi kan få tid och möjlighet att genomföra uppdraget på ett bra sätt liksom om förutsättningarna i övrigt stödjer vår insats. Har vi viktiga synpunkter framför vi dem och i vissa fall kan vi om vi bedömer förutsättningarna som ogynnsamma neka att ta ett uppdrag. Detta händer sällan. Förutsättningar måste inte vara perfekta. Dagens ekonomiska situation gör att insatser ibland blir betydligt mer begränsade än önskvärt. Ofta är dock en mindre insats bättre än ingen alls.
Vid allvarliga kriser och insatser av mer djupgående slag kan åtgärder ibland bli negativa om inte tillräcklig tid avsätts och/eller om förutsättningarna i övrigt är ogynnsamma. Vi kommer då att framhålla detta. Vår erfarenhet är att problem och oenighet med uppdragsgivaren i sådana sammanhang mycket sällan förekommer.

 

Områden som mer eller mindre alltid berörs vid handledning är den värdemässiga motivationsgrunden och självbilden samt mål och syfte liksom även beteenden och strategier.

Eftersom kropp och psyke är nära sammanlänkade kan en handledningsprocess ibland om klienten önskar detta även behöva innefatta kroppsorienterat målarbete samt avspänning och arbete för att uppnå en förbättrad kroppsupplevelse och balans. Våra kunskaper om Gestaltterapi, zenmeditation och Tai chi chuan är i detta sammanhang till god hjälp.

För intresseanmälan eller frågor kontakta oss på tel: 018 – 51 03 62 eller
0708 – 55 85 33 eller använd denna    e-postlänk.

Aktuella kurser och program

Resmål

 

KIM-Human org
Resurs för företagsutveckling

 

Copyright © 2005-> Per-Otto Sylwan

 

PO Samtalspartner, Musikvägen 34, 756 50 Uppsala
Tel: 018-51 03 62 eller 0708-55 85 33

Tillbaka till sidans topp

 

                                  

 

 
Om
samtalspartner