Kostnadsfri rådgivning

   
 

Stöd i personal och kompetensutveckling inklusive konfliktlösning.

   

Personal- och kompetensutveckling innebär lärande och förändring. Ett uttalat mål/syfte bör finnas, liksom tydliga ramar i form av tidsomfattning och tidsavgränsning. Vi kan erbjuda a) pedagogiska insatser av ren utbildningskaraktär men också b) lärande på en processorienterad nivå som handlar främst om förhållningssätt, beteenden och kommunikation. Som en del av detta ingår ofta att lära sig hantera konflikter och kriser, men också minst lika viktigt att förebygga att konflikter uppstår. Som arbetslag har våra konsulter kompetens att täcka mycket stora delar av behov som kan finnas.

Se även under avsnitten omställning, coaching och handledning.

Metoder

Vid dessa uppdrag används ibland en blandning av metoder och ibland fokuseras huvudsakligen på en enda metod. Olika tekniker och metoder kan komma att användas då behov finns av att tydliggöra egna beteenden, förhållningssätt och värderingar mm hos den/de som handleds.
Följande uppräkning är exempel på metoder som vi använder:
Upplevelseorienterade och symbolorienterade tekniker av insiktsskapande karaktär; Metoder för att underlätta kommunikation, inte sällan specifikt med syftet att hantera icke verbal kommunikation; Metoder med syfte att upptäcka kommunikationsmönster samt förbättra gruppklimat och interaktion; Metoder av pedagogisk karaktär med syfte att lära ut nya förhållningssätt, beteenden och arbetssätt. I enstaka fall kan rollspelstekniker från psykodrama och/eller gestaltterapi komma att användas.
En mer konkreta metodorienterad exempelbeskrivning är: Gestaltorienterade tekniker; Uttryckande konst- drama- och psykodramarelaterade tekniker; NLP-baserade tekniker; Tekniker grundade på problembaserat lärande.

PBL, exempelpå mer renodlad metodanvändning.
Erfarenhetsbaserat lärande som tar sin utgångspunkt i den enskildes egen förståelse är vår grundläggande pedagogiska hållning. Problembaserat lärande (PBL) är exempel på en ofta använd metod som vi erbjuder. Pedagogiken i PBL är öppen och innehåll och mål är det som styr i det praktiska utförandet. Föreläsningar kan ibland ingå i ”paketlösningar”. De kombineras då alltid med möjlighet till egen reflektion och diskussion. I seminarieformen kombineras dessa delar på ett naturligt sätt

Metoder kan ibland ta betydligt större utrymme vid personalutveckling än vid handledning. Ovan nämnda metoder kan således komma att användas betydligt mer systematiskt och heltäckande Detta sker rent tidsmässigt delvis på bekostnad av samtalet som metod. Vår erfarenhet är emellertid att samtalet med stöd av andra metoder kan få en betydligt bättre kvalitet vad gäller lärande och insikter.

Genomförande och ramar

Man kan urskilja tre huvudvarianter för hur dessa uppdrag utformas 1. Uppdragsgivaren har tydliga och preciserade önskemål om innehåll och upplägg. Vi gör vårt bästa för att tillgodose dessa. Smärre anpassningar kan behöv göras. 2. Uppdragsgivaren definierar ett behov och vi tar fram förslag på kompetensutvecklingsåtgärder som vi tror motsvarar behoven. I ett samarbete växer sedan ett åtgärdspaket fram. Vi föredrar denna metod som också är den vanligaste. 3. Uppdragsgivaren definierar ett behov och vill ha ett någorlunda färdigt erbjudande som svarar mot behoven. Vi tar fram ett utbildningspaket som sedan efter diskussion förankras i ett kontrakt. Alla upptänkliga mellanvarianter av ovanstående förkommer naturligtvis. Ett färdigt uppdragserbjudande är alltid tydligt avgränsat och innehåller en beskrivning av hur genomförandet skall gå till. I huvudsak klargörs vilken konsult som gör vad och hur utvärdering och återrapportering skall gå till. I denna typ av arbete är det vanligt att flera konsulter samarbetar. Vid arbete på processnivå kan vi när det gäller större grupper ibland av kvalitetsskäl behöva vara två personer som arbetar samtidigt.

Konflikthantering

Konflikthantering är ett mycket grannlaga arbete som kräver omsorg och känslighet. Vår erfarenhet är att konflikter mycket ofta handlar om kommunikationsproblem av något slag. Ett missförstånd kan ibland ligga i botten och sedan byggas på ytterligare för att ibland få allvarliga konsekvenser. Att arbeta med kommunikation är därför centralt vid konflikthantering.

Mål
Vårt arbete med konfliktlösning har det övergripande målet att återfå och förbättra fungerande arbetsrutiner och ett fungerande arbetsteam. Människor som är olika och ser olika på en situation behöver inte alls bli ”nära vänner” så länge de kan sköta sitt arbete på ett bra sätt och också kommunicera med varandra tillfredsställande när detta behövs. Att ha mer långtgående mål är ibland destruktivt och tidsödande. Även om det rent mänskligt skulle vara önskvärt att undanröja konflikter helt så är detta ofta inte möjligt i praktiken. Vår erfarenhet är att de flesta konflikter går att hantera så att arbetsklimatet blir fungerande. Inte sällan blir relationer också betydligt bättre även på det mer personliga planet efter en insats.

Svåra konflikter
I allvarliga fall kan ett mer genomgripande arbete på det personliga planet bli nödvändigt och man måste gå helt till botten med konflikten. Ibland kan en arbetssituation vara så infekterad och någon av parterna så låst att åtgärder krävs på ledningsnivå. Är en sådan situation aktuell är vår lojalitet på företagets sida i den bemärkelsen att vår uppgift är att främja en god fungerande arbetsmiljö. Vi drar oss därför inte för att föreslå förändringar om vi bedömer detta som nödvändigt. Detta händer sällan. Samtidigt gör vi naturligtvis allt vi förmår för att hjälpa inblandade på ett sätt som om möjligt gör saker och ting bättre för enskilda personer. Det finns alltid ett bästa möjliga utfall som vi strävar efter att hitta. Ibland innebär detta att någon part är mindre nöjd, men ändå kan acceptera de lösningar som växer fram. Ibland är en part missnöjd och behöver personligt stöd för att gå vidare. Vi föreslår då åtgärder för detta och står om möjligt till tjänst med resurser.

Genomförande
Ett grundläggande kontrakt görs upp med ledning/uppdragsgivare varefter vi tar oss an arbetet. Det är viktigt att denna första uppgörelse vid behov kan revideras när vi vid påbörjad insats bedömt situationen. En sådan flexibilitet för ev tilläggsinsatser bör finnas även senare under genomförandet. Vi vill ibland av kvalitetsskäl vara minst två när vi arbetar med konflikter i större personalgrupper än ca 12 personer.

Handledaren

Handledaren hjälper till att förbättra kommunikationen samt vid behov belysa problem och att hitta lösningar, dels på konkreta problem, men också på grunden till att problem uppstår. I den mån det är möjligt att förebygga problem genom att hjälpa till att ändra på beteenden och förhållningssätt och/eller att tillägna sig nya arbetsredskap och metoder så ges hjälp med detta. En god handledare ska kunna skapa trygghet och ett bra klimat. Han/hon ska också genom sitt sätt att kommunicera kunna styra samtalet och skeendet i den riktning som behövs för att hjälpa gruppdeltagarna att göra nya upptäckter, hitta lösningar och förbättra sin situation. Från sin fristående position hjälper handledaren gruppen att arbeta fokuserat och som kan göra det möjligt att kommunicera och upptäcka sådant som annars döljs av befintliga beteendemönster och rådande gruppkultur. Handledaren interagerar mer sällan personligen med gruppen. I stället stimulerar han/hon interaktion i gruppen på ett konstruktivt sätt med frågor och kommentarer.
En medveten kommunikation av det slag som våra handledare erbjuder kräver gedigen kunskap, självkännedom, erfarenhet och 100% ig närvaro under pågående arbete.

Erbjudna konsulter

Våra konsulter har samtliga kunskaper och långvarig vana från arbete med grupputveckling och teambuilding liksom av krisbehandling och konflikthantering. Alla erbjudna coacher/ handledare har på ett mer djupgående sätt följt ett stort antal enskilda genom många olika typer av processer. Vid krisartade förlopp kan på gruppnivå flera konsulter gå in samtidigt om så krävs samtidigt som vi även vid behov kan erbjuda enskilt stöd av mycket kvalificerat slag.

Kriser

Våra konsulter är vana vid att samarbeta, vilket gör att vid behov två eller flera kan gå in tillsammans i särskilt krävande uppdrag eller då krislägen uppstår. Samtliga har vana vid krisarbete och också långvarig erfarenhet av arbete med individuell terapeutisk behandling. Vid behov kan därför om så krävs kvalificerat enskilt stöd till personal och/eller ledning erbjudas. Vi har ofta möjlighet att gå in snabbt med inledande akuta åtgärder. Vid större krissituationer som kräver fler konsulter behövs ibland en längre framförhållning. Beroende på en krissituations natur och omfattning kan vi vid behov tillsammans med arbetslagets övriga konsulter ge hjälp även när stöd behövs på organisationsnivå.

Tystnadsplikt

Vid arbete i grupp överenskomms om ömsesidig tystnadsplikt så att personliga förhållanden som kommer upp under handledningens gång inte lämnas ut utanför gruppen. Vår egen tystnadsplikt är en självklarhet och gäller alltid både vid gruppinsatser och enskilda insatser. Avvikelser från tystnadsplikten skall alltid vara klargjorda i början av insatsen och skall vara helt öppna för samtliga inblandade. Avvikelser kan ibland behövas vid problematiska krislägen då arbetsgivare/uppdragsgivare kan behöva känna till även vissa personliga förhållanden för att agera på ett korrekt sätt.
För övrigt gäller naturligtvis vår tystnadsplikt även för förhållanden som delgivits oss i förtroende av uppdragsgivare/ledning

Återrapportering

Kontraktet kan innefatta krav på utvärdering och återrapportering till uppdragsgivare. Vid återrapportering till uppdragsgivare beaktas naturligtvis sekretessbehov och en rapport görs alltid i samråd med enskild klient och nästan alltid i samråd med en handledd arbetsgrupp under förutsättning att annat inte tydligt uttalats när uppdraget inleddes. En rapport som inte görs i samråd med en arbetsgrupp eller enskild blir vanligen av etiska skäl mycket översiktlig.

Lojalitetsfrågor

Att genomföra uppdrag i lojalitet med uppdragsgivarens behov av personalstöd, goda arbetsrutiner och ett bra arbetsklimat är självklart vår huvuduppgift. På det personliga planet är av integritetsskäl lojaliteten i det praktiska handledningsarbetet mycket starkt kopplad till klient/ handledningsgrupp. Inga ”hemliga agendor” kan t ex accepteras där ledning eller uppdragsgivare kräver att vi styr eller påverkar utifrån andra behov än dem vi som yrkespersoner ser att vi behöver hjälpa till med och/eller som ingår i ett öppet kontrakt. Denna lojalitetsproblematik kan även bli aktuell i samband med avrapportering. Det bör framhållas att vår tystnadsplikt gäller åt båda håll, dvs både för förhållanden som kommer upp under handledningen och för förhållanden som delgivits oss av uppdragsgivare/ledning.

Utvärdering och ny bedömning

När vårt uppdrag är genomfört görs en utvärdering och ny bedömning av situationen och av hur man bör gå vidare efter uppdragets slut. Utvärderingen kan ibland inledas när en tid återstår av pågående kontrakt och då vara ganska informell, men den kan också vara formaliserad t ex i enkätform.
Om behov finns av förlängda insatser diskuteras detta och ett nytt kontrakt kan då upprättas. Om behov finns av andra åtgärder rekommenderar vi dessa och försöker om möjligt hjälpa till att hitta det stöd och den hjälp som kan komma att behövas. Ibland arbetar vi med tillsvidarekontrakt. Detta utvärderas då regelbundet.

Eventuella krav för genomförande

En grundsten i vår bedömning är naturligtvis hur vi ser på behovet av insatserna och om vi ser att vi kan få tid och möjlighet att genomföra uppdraget på ett bra sätt liksom om förutsättningarna i övrigt stödjer vår insats. Har vi viktiga synpunkter framför vi dem och i vissa fall kan vi om vi bedömer förutsättningarna som ogynnsamma neka att ta ett uppdrag. Detta händer sällan. Förutsättningar måste inte vara perfekta. Dagens ekonomiska situation gör att insatser ibland blir betydligt mer begränsade än önskvärt. Ofta är dock en mindre insats bättre än ingen alls.
Vid allvarliga kriser och insatser av mer djupgående slag kan åtgärder ibland bli negativa om inte tillräcklig tid avsätts och/eller om förutsättningarna i övrigt är ogynnsamma. Vi kommer då att framhålla detta. Vår erfarenhet är att problem och oenighet med uppdragsgivaren i sådana sammanhang mycket sällan förekommer.

 

Områden som mer eller mindre alltid berörs vid vårt arbete är den värdemässiga motivationsgrunden och självbilden samt mål och syfte liksom även beteenden och strategier.

Eftersom kropp och psyke är nära sammanlänkade kan om uppdragsgivaren önskar detta vårt arbete även innefatta kroppsorienterat målarbete samt avspänning och arbete för att uppnå en förbättrad kroppsupplevelse och balans. Våra kunskaper om Gestaltterapi, zenmeditation och Tai chi chuan är i detta sammanhang till god hjälp.

För intresseanmälan eller frågor kontakta oss på tel: 018 – 51 03 62 eller
0708 – 55 85 33 eller använd denna    e-postlänk.

Aktuella kurser och program

Resmål

 

KIM-Human org
Resurs för företagsutveckling

 

Copyright © 2005-> Per-Otto Sylwan

 

PO Samtalspartner, Musikvägen 34, 756 50 Uppsala
Tel: 018-51 03 62 eller 0708-55 85 33

Tillbaka till sidans topp

 

                                  

 

 
Om
samtalspartner